نرم افزار اتوکد دو بعدی و سه بعدی

300,000 تومان

جمعه‌ها ، ساعت ۱۰ الی ۱۲


برنامه‌ی دوره:

کد دو بعدی

ترسیم

 • Line – polyline – multiline
 • Polygon
 • Rectangle
 • Circle
 • Ellipse
 • Arc
 • Text
 • Dimension

تنظیمات

 • تنظیم واحد
 • انتخاب شکل
 • تنظیمات o snap
 • لایه بندی
 • ضخامت خطوط
 • F8
 • برگشتن به دستور قبل

ابزارهای ویرایش

 • Move
 • Copy
 • Erase
 • Rotate
 • Trim – extend
 • Offset
 • Fillet
 • Scale
 • Block
 • Explode
 • Measure – divide
 • Match properties
 • Chamfer
 • Mirror
 • Array
 • Stretch
 • Align
 • W
 • Draw order
 • Boundary – hatch
 • بستن شکل

ترسیم پلان

 • ستون گذاری
 • Grid
 • در و پنجره
 • مبلمان
 • پله

کد سه بعدی

ترسیم

 • Box
 • Wedge
 • Cone
 • Sphere
 • Torus
 • Pyramid
 • Polysolid
 • ترسیم پلان

دستورها و ابزار ویرایش

 • Presspull – extrude
 • ۳D move
 • ۳D rotate
 • Revolve
 • Union
 • Sweep
 • Loft
 • ۳D array
 • Divide
 • مقطع و نما

رندرگیری و تنظیمات